प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्, राष्ट्रिय सीप परीक्षण समिति National Skill Testing Board (NSTB) बाट स्वीकृत राष्ट्रिय व्यवसायगत सीप प्रमाणिका अनूसार व्यावसायिक शिक्षा तथा तालीम अभिबृद्धि परियोजना दोश्रो (EVENT-II) को सहयोगमा सहूलियत शूल्कमा संचालन हूने पुर्व सिकाईको सीप परीक्षणमा सम्मिलित हून चाहने १६ वर्ष उमेर पूगेका वा वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका नेपाली नागरिकहरुबाट तपसिलको व्यवसाय र तहमा यस शिक्षालयमा आइ  आवेदन फारम पेश गर्नूहून सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

तपसिल:

सि. नं. व्यवसाय तह
१. हाउस किपिङ्ग क्लिनर
२. कमि III र कमि II १ र २
३. बेकर
४. कफि मेकर बरिस्टा
५. असिष्टेन्ट वेटर र वेटर १ र २
६. कन्टिनेन्टल कुक
७. चाइनिज कुक
८. वार टेन्डर

 

                                                                                                                     शिक्षालय प्रमुख