२०७८/०७९ को विद्यार्थी भर्ना फारम भर्ने तरीका

१. कुन विषय पढ्ने ईच्छा छ छान्नुहोस । यस स्कुल मा संचालनहुने कार्यक्रमहरू: 1. Diploma in Hotel Management  2. PCL in Ophthalmic Science 3. Pre-Diploma in Culinary Arts.

२. सम्वन्धित विषयको लागि आवश्यक न्युनतम GPA र Grade हुनु पर्दछ, यकिन गर्नुहोस ।

३. कुन कोटावाट फारम भर्ने यकिन गर्नुहोस । सो कोटाको लागि आफू उपयुक्त कागजात भए/नभएको यकिन गर्नुहोस ।

४.  फारम download गर्नुहोस ।

CLICK HERE TO DOWNLOAD Diploma Level Full Fee Paying-Open Quota form

CLICK HERE TO DOWNLOAD Diploma level Full fee paying-Lashit barga quota form

CLICK HERE TO DOWNLOAD Diploma Level Full fee paying-TSLC Quota form

 CLICK HERE TO DOWNLOAD Pre-diploma Application form Open quota 2078.pdf

५. फारममा स्पष्टसंग विवरण लेख्नुहोस ।

६. विवरण भरेको फारम र आवश्यक कागजातहरु Scan गर्नुहोस् ।

क) SLC वा SEE को मार्कसिट, चारित्रिक प्रमाणपत्र, नागरिकता प्रमाणपत्र वा जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी ।
ख) SLC वा SEE को मार्कसिट र चारित्रिक प्रमाणपत्र ननिकालेकाको हकमा SEE को NET बाट निकालेको मार्कसिट र SEE को प्रवेशपत्रको प्रतिलिपी ।
ग) आरक्षित वा सहुलियत कोटामा फाराम भर्नेहरुले सम्वन्धित निकायको सिफारिस पत्रको प्रतिलिपी अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने ।
घ) 35 MM X 45 Mm Size को २ प्रती रंगिन फोटो ।

७. यस पोखरा प्राविधिक शिक्षालयको नाममा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक महेन्द्रपुल, पोखरा शाखाको खाता न. ३४३०१००००६४६६००१ मा रु ८०० (आठ सय) जम्मा गरेको भौचर पनि Scan गर्नुहोस । र उक्त सककल भौचर पछि शिक्षालयमा पेश गर्नुपर्ने छ ।

८. बैंकको भौचर को Scan र फारम तथा आवश्यक कागजातका Scan हरु यस शिक्षालयका email –  ptspokhara@gmail.com मा send गर्नुहोस ।

९. तपांईको Email हामिलाई प्राप्त हूनासाथ Document हरु Verify गरेर तपांइहरुलाई खवर गर्नेछौं ।

१०. Diploma र PCL को फाराम २०७८ भाद्र १८ गतेPre-Diploma को फाराम २०७८ भाद्र २३ गतेसम्ममा भरी सक्नु पर्ने छ ।

११. सहुलियत शुल्क कोटामा फाराम भर्नेहरुले Open Quota को फाराम भर्ने र फाराममा टांसेको फोटोको तल पट्टि कुन कोटामा भर्न चाहेको हो हातले कोटा लेख्नुपर्ने छ । फाराम भर्न नवुझेमा यस शिक्षालयको फोन ०६१-५७८०४० र ०६१-५२२०४० मा सम्पर्क गर्नुहोला ।

१२. तपाई शिक्षायल नजिक हुनु हुन्छ भने शिक्षालयमा आई फारम भर्नुहोस ।