Notice Board2020-12-21T09:51:44+05:45

डिप्लोमा इन होटल म्यानेजमेन्ट र अटोमोवाईल ईन्जिनियरिङ्ग कार्यक्रमको प्रथम बर्ष प्रथम खण्डको नियमित रआंशिक परीक्षाको परीक्षा आबेदन फारम भर्नेबारे अत्यन्त जरूरी सूचना !!!

By |March 26th, 2023|Categories: NOTICE|

होटल मेनेजमेन्ट कार्यक्रमको दोश्रो बर्ष दोश्रो खण्डको नियमित तथा आंशिक परीक्षाको तालीका बारे सूचना !!!

By |March 20th, 2023|Categories: NOTICE|

प्रि–डिप्लोमा इन कुलिनरी आर्ट र अप्रेन्टिशिप कार्यकमको नियमित/आंशिक परीक्षाको आवेदन फाराम भर्ने बारेको अत्यन्त जरूरी सूचना !!!

By |March 9th, 2023|Categories: NOTICE|

सेवा करार व्यक्ती छनोटको नतिजा प्रकासन गरिएको सूचना !!!

By |February 26th, 2023|Categories: NOTICE|

डिप्लोमा ईन होटल म्यानेजमेन्ट कार्यक्रमको दोस्रो बर्ष दोस्रो खण्ड र तेस्रो बर्ष दोस्रो खण्ड नियमित र आंशिक परीक्षा आवेदन फाराम भर्ने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना !!!

By |February 22nd, 2023|Categories: NOTICE|

Go to Top