Notice Board2020-12-21T09:51:44+05:45

Pre-Diploma तहको रजिष्ट्रेशन फारम भर्नेबारे अत्यन्त जरूरी सूचना ।

By |January 20th, 2021|Categories: NEWS, NOTICE|

प्रि-डिप्लोमा इन कुलिनरी आर्टको परीक्षा तालीका सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना !

By |January 18th, 2021|Categories: NEWS, NOTICE|

Diploma/PCL को रजिष्ट्रेशन फारम भर्नेबारे अत्यन्त जरूरी सूचना ।

By |January 13th, 2021|Categories: NEWS, NOTICE|

सीप परीक्षण (SKILL TEST) को आवेदन फारम भर्ने सम्बन्धी सुचना ।

By |January 1st, 2021|Categories: NEWS, NOTICE|

Go to Top