डिप्लोमा ईन होटल म्यानेजमेन्ट, अटोमोवाईल ईन्जिनियरिङ र प्रि डिप्लोमा ईन होटल म्यानेजमेन्ट कार्यक्रमको पुन: प्रवेश परिक्षाको नतिजा प्रकासन गरिएको सूचना ।

By |2022-09-20T22:20:13+05:45September 20th, 2022|NEWS, NOTICE, RESULT|0 Comments

डिप्लोमा तथा प्रि डिप्लोमा प्रथम वर्षको कक्षा संचालन सम्वन्धि सूचना

By |2022-09-11T12:21:13+05:45September 11th, 2022|NEWS, NOTICE|0 Comments

डिप्लोमा ईन होटल म्यानेजमेन्ट र अटोमोवाईल ईन्जिनियरिङ कार्यक्रमको प्रवेश परिक्षाको नतिजा प्रकासन गरिएको सूचना ।

By |2022-09-02T20:51:26+05:45September 2nd, 2022|NEWS, NOTICE|0 Comments

प्रि-डिप्लोमा ईन होटल म्यानेजमेन्ट कार्यक्रमको प्रवेश परिक्षाको नतिजा प्रकासन गरिएको सूचना ।

By |2022-09-01T18:51:28+05:45September 1st, 2022|NEWS, NOTICE|0 Comments

DHM 3rd & 5th Semester को प्रयोगात्मक परीक्षा संचालन सम्बन्धमा ।

By |2022-08-28T15:08:18+05:45August 28th, 2022|NEWS, NOTICE|0 Comments

डिप्लोमा ईन होटल म्यानेजमेन्टको परीक्षा ताकिका सम्बन्धि सूचना ।

By |2022-08-14T16:08:10+05:45August 14th, 2022|NEWS, NOTICE|0 Comments
Go to Top