मिति २०७६।११।०६ गते प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, सानोठिमी, भक्तपुरको अत्यन्तजरूरी सूचना अनुसार यस स्कूलमा संचालित सेमेष्टर प्रणाली अन्तर्गत डिप्लोमा इन होटल मेनेजमेन्ट कार्यक्रमको प्रथम बर्ष प्रथम खण्ड, दोश्रो बर्ष प्रथम खण्ड र तेश्रो बर्ष प्रथम खण्डको नियमित तथा आंशिक परीक्षा तपसिलमा उल्लेख भए बमोजिम संचालन हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

1st Semester New/Old Course (Regular and Back)

Sn. Date Subject (New Course Regular+ Back) Subject (Old Course Back)
1 2076-11-24 Nepali I Nepali I
2 2076-11-29 Fundamental of Travel and Tourism Fundamental of Travel and Tourism
3 2076-12-02 English-I English-I
4 2076-12-05 Intro. to Hospitality Industries Intro. to Hospitality Industries
5 2076-12-08 Principles of Accounting Principles of Accounting
6 2076-12-11 Computer Application Introductory French

3rd Semester New/Old Course (Regular and Back)

Sn. Date Subject (New Course Regular+ Back) Subject (Old Course Back)
1 2076-11-23 Business Communication Business Communication
2 2076-11-28 Principle of Management Principle of Management
3 2076-12-01 Food Production and Patisserie, I Food Production and Patisserie, I
4 2076-12-04 Food and Beverage Service, I Food and Beverage Service, I
5 2076-12-07 Principles of Economics Front Office Operation-II
6 2076-12-10 Housekeeping Operation-II

5th Semester New/Old Course (Regular and Back)

Sn. Date Subject (New Course Regular+ Back) Subject (Old Course Back)
1 2076-11-22 Hospitality Sales & Marketing Principle of Economics
2 2076-11-25 Food Production & Patisserie III Hospitality Sales & Marketing
3 2076-11-30 Entrepreneurship Development Food Production & Patisserie III
4 2076-12-03 Beverage Studies and Bar Operation Entrepreneurship Development
5 2076-12-06 Elective: – Food & Beverage Mgmt Hotel Engineering & Maintenance
6 2076-12-09 Hospitality Law